BIM bij de aannemer; vragenlijst

Inkoop bij een aannemer gaat over het leveren van aspecten door derden. Dit zijn bijvoorbeeld buitenkozijnen die door een co-maker worden geproduceerd en in de meeste gevallen ook geplaatst. Het uitgangspunt op basis waarvan de co-maker haar kozijnen levert, in eerste instantie virtueel, is het model van de architect. Dit is het disciplinemodel ‘bouwkunde’, een referentie voor de co-maker. Dit model, of delen daarvan, wordt aan de co-maker verstrekt. Voor het uitwisselen van dergelijke informatie is het van belang om goede afspraken te maken. De vragenlijst geeft een eerste aanzet om tot deze afspraken te komen.

Het is een hulpmiddel om tot afspraken te komen. Een hulpmiddel zoals de bim protocol generator (link) ook een hulpmiddel is. De vragenlijst kan verstuurd worden voordat iemand uitgenodigd wordt om hieraan deel te nemen. Een eerste aanzet, vooral bedoeld om tot een goed gesprek te komen en met de juiste personen. Daar wordt in detail besproken wat de samenwerking inhoudt op het gebied van BIM. De mogelijkheden maar vooral ook de onmogelijkheden.

In de praktijk blijkt dat de juiste mensen aanschuiven wanneer de vragenlijst onderdeel uitmaakt van het inkoopgesprek.

Natuurlijk is de vragenlijst een dynamisch document. De vragen zijn altijd aan te passen aan de hand van actuele ontwikkelingen. Zo is er een vraag; “heeft u ervaring met werken volgens de RVB BIM Norm?” Het antwoord is niet eenduidig omdat niet gevraagd wordt naar de versie van de norm en het behaalde resultaat op basis van de norm. De vraag kan tijdens een gesprek wel toegelicht worden en daarmee is het mogelijk een aanwinst om tot samenwerking te komen.

hulpmiddel inkoopgesprek
Vragenlijst t.b.v. inkoop

“Heeft u ervaring met modelleren? Zo ja, met welke tool?” Het zijn eenvoudige vragen met belangrijke antwoorden. Het antwoord zegt namelijk iets over de manier waarop modellen kunnen worden uitgewisseld en welke mogelijkheden van communicatie over deze modellen er zijn. Stel dat het antwoord ‘JA’ is, aangevuld door de opmerking ‘Tekla Structures 19’. Daarmee kan een samenwerking inhouden dat modellen worden uitgewisseld op basis van IFC2x3 en communicatie plaatsvindt met behulp van BCF (BIM Collaboration Format).

“Heeft u ervaring met sessies waarbij heet ontwerpteam bij elkaar komt?”. Het antwoord op deze vraag zegt iets over de ervaringen aangaande samenwerken waarbij modelleurs bij elkaar kruipen om tot een onderling afgestemd ontwerp te komen. Het gaat over inzet en bereidheid om tot een goed ontwerp te komen.

Wanneer BCF een belangrijk onderdeel uitmaakt van het proces, dan kan de aanvullende vraag gesteld worden; “Heeft u ervaring met BCF? Zo ja, met welke tool(s)?” De antwoorden ‘JA’ en ‘Solibri’ zeggen mij dat de betreffende co-maker een modelchecker in huis heeft. Goed nieuws wat betreft het onderwerp ‘controle eigen werk’.

De volgende vraag is wederom in te vullen naar aanleiding van de eigen voorkeur; “kunt u modellen aanleveren in Revit? Zo ja; ook in versie 2016?” Dit kan ook ArchiCAD, Tekla of elk ander pakket zijn dat de voorkeur heeft, mits er überhaupt een modelleerapplicatie in huis is uiteraard. De toename van objecten die door de aannemer worden geplaatst, zoals hulpconstructies en dergelijke, geeft ook een toename in het gebruik van ontwerpapplicaties. Het uitwisselen van ‘native’ data is een winst wanneer de mogelijkheid moet bestaan om zelf het ontwerp te kunnen wijzigen, bijvoorbeeld na oplevering. In dat geval kan het een relevante vraag zijn.

“In welk format ontvangt u de referentiemodellen het liefst?” Het feit dat hier gevraagd wordt naar referentiemodellen, zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste persoon terecht komt. Iemand die geen kennis heeft over BIM gaat hier waarschijnlijk voor op zoek naar iemand anders binnen de eigen organisatie die de antwoorden wel heeft. Deze persoon is de sleutelfiguur om te komen tot afspraken en daarom wenselijk aanwezig tijdens een navolgend gesprek.

De vragenlijst maakt onderdeel uit van een drietal documenten die samen iets zeggen over de samenwerking met derden. Waar de vragenlijst bij de offerte aanvraag meekomt, is dit het hulpmiddel om te komen tot een checklist om vervolgens af te sluiten met een beoordelingsformulier. De checklist kan deels ingevuld worden naar aanleiding van antwoorden op de vragenlijst. De rest moet worden ingevuld in overleg met de co-maker, bijvoorbeeld tijdens het inkoopgesprek. Het beoordelingsformulier is een checklist waarmee gecontroleerd wordt of de gemaakte afspraken zijn nagekomen, zodra een eerste model in ontvangst is genomen. Het is feedback voor de co-maker. Ongeacht welke vervolgacties er komen, is de vragenlijst een hulpmiddel. Gebruik het in uw voordeel…